Advertisement

Fysiotherapeuten en bedrijfsartsen: hoe komen we tot elkaar?

  • A. P. Nauta
Congresverslag
  • 9 Downloads

Samenvatting

Op 27 november 2003 organiseerde het Regionaal Genootschap Fysiotherapie Hollands Midden een Fysio-infodag met als centrale thema ‘De Schouder’. Een van de workshops verzorgde ondergetekende met als thema: ‘Bedrijfsarts en fysiotherapeut samen in het netwerk van arbeid en gezondheid’. Ongeveer 40 deelnemers schreven zich in voor dit onderdeel. Volgens de organisatie een grote opkomst! Helaas was er maar een uur beschikbaar, want er was, zoals verwacht, stof genoeg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • A. P. Nauta
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations