De verwijsfunctie

  • D. J. van Putten
Redactioneel

Samenvatting

De formele verwijsfunctie van de geregistreerde bedrijfsarts mag zich in een warme belangstelling verheugen. Vrijwel alle partijen delen de voordelen die deze functie kan opleveren: meer aandacht voor arbeid en arbeidsrelevante aandoeningen in het reguliere curatieve circuit en meer aandacht voor reïntegratie. Maar storm loopt het niet in de dagelijkse praktijk. Zoals vaker is er nogal wat licht tussen enerzijds beleid en regelgeving en anderzijds een soepel draaiende uitvoering in de praktijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • D. J. van Putten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations