Advertisement

Repliek

Lezersforum
  • 4 Downloads

Samenvatting

Uit de reactie van Van der Vring op onze visie t.a.v. de rol van de verzekeringsarts in de claimbeoordeling zoals weergegeven in onze nieuwsbrief van januari 2003 trek ik de conclusie dat u het als de taak van de verzekeringsarts ziet zich te beperken tot het geven van een zuiver technisch, medisch oordeel zonder transparantie en dat wij als NVVG zouden voorstaan om ons oordeel ook af te laten hangen van allerlei niet-medische belangen (een ‘Poldermodel-beslissing’).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • E. Smit
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations