Advertisement

Samenwerking arbeidsgeneesheer, verzekeringsarts en behandelende arts in België en Nederland

Deel 1: vergelijkbare problemen
 • A. K. Mortelmans
 • G. Moens
 • P. Donceel
 • D. Lahaye
Arbocuratieve samenwerking

Samenvatting

Onlangs verschenen in TBV tal van artikelen omtrent de artsensamenwerking ten aanzien van verzuim en reïntegratie. De samenwerking tussen de Nederlandse arbeidsgeneesheer en de curatieve sector blijkt bescheiden van intensiteit en inhoud. Nochtans is coördinatie inzake het optreden van geneesheren vereist om de professionele reïntegratie van langdurig arbeidsongeschikten vlot te laten verlopen. Wanneer de patiënt met tegenstrijdige boodschappen geconfronteerd wordt, dreigt immers een negatief effect op de terugkeer naar het werk. Knelpunten in de samenwerking werden onderzocht en beschreven.

Literatuur

 1. Vlaamse Universitaire Studiedag voor Arbeidsgeneeskunde van 7 juni 2001 te Brussel. De zieke werknemer: welke opdrachten voor de bedrijfsarts. Leuven, 2001.Google Scholar
 2. Buijs PC. Gebrek aan arbocuratieve afstemming jarenlang herkend maar niet erkend. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2001; 9: 133-138.Google Scholar
 3. Buijs PC. Groeiend bestuurlijk draagvlak voor betere arbocuratieve samenwerking. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2001; 9: 177-182.Google Scholar
 4. Anema J, Van der Giezen A. Weinig communicatie tussen bedrijfsarts en curatieve sector over belemmeringen voor werkhervatting na langdurige arbeidsongeschiktheid wegens lage-rugklachten. Ned Tijdschr Geneeskd 1999; 143: 572-575.PubMedGoogle Scholar
 5. Nauta N, Faber E. Arbo-curatieve samenwerking: actuele onderzoeksvragen. Tijdschr Gezondheidswetenschappen 2002; 3: 156-157.Google Scholar
 6. Lahaye D. Arbeidsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde: verschillen en raakvlakken. In: Vervolmakingscyclus voor verzekeringsgeneeskunde 1999; 37: 122.Google Scholar
 7. Donceel P. De bijdrage van de verzekeringsgeneeskundige tot de professionele reïntegratie na een heelkundige behandeling van de lumbale wervelzuil. Proefschrift voorgedragen tot het behalen van de graad van Doctor in de medische wetenschappen. Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Geneeskunde, 1999.Google Scholar
 8. De Graeve D, Maes R, Dierckx G, Dirckx A. Ziekteverzuim en het toekennen van arbeidsongeschiktheid. Programma van de publieke economie van de DWTC, Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, 1995.Google Scholar
 9. Rijksinstituut Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Brussel, jaarverslag, 2001.Google Scholar
 10. Donceel P, Du Bois M, Lahaye D. Return to work after surgery for lumbar disc herniation. A rehabilitation-oriented approach in insurance medicine. Spine 1999; 9: 872-876.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • A. K. Mortelmans
  • 1
 • G. Moens
 • P. Donceel
 • D. Lahaye
 1. 1.

Personalised recommendations