Advertisement

Een deskundigenoordeel

  • J. Jonker
Praktijkperikel

Samenvatting

Vader Peters werkt al 20 jaar binnen de sociale werkvoorziening en verzuimt zo'n 50 tot 100 dagen per jaar. Nooit met iets ernstigs overigens. De bedrijfsarts weet het niet meer en laat een expertise doen door een psychiater. Deze kan in psychiatrisch opzicht niets bijzonders bij Peters vast stellen. Een hersteldverklaring wordt gevolgd door een deskundigenoordeel bij de UVI, waarin Peters ongelijk krijgt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • J. Jonker
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations