Advertisement

Een uurtje puzzelen

  • P. de Groot
Praktijkperikel
  • 7 Downloads

Samenvatting

Toen ik als stafarts bij de UWV aan het einde van een middag nog een uurtje over had, nou ja, gewoon zin had om even iets anders te doen, besloot ik eens een aantal dossiers te gaan bekijken van WAO-gerechtigden die in verband met een vijfdejaars herbeoordeling niet reageerden op het verzoek een vragenlijst in te vullen en terug te sturen.

Inmiddels hadden deze verzekerden reeds drie maal een, wellicht te vriendelijk of vrijblijvend, verzoek gekregen een vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Op die vragenlijst kunnen zij gegevens invullen over hun huidige staat van welbevinden, medische toestand, behandeling, etc. Aan de hand van die ingevulde lijst, in combinatie met het dossier, beslist de verzekeringsarts of de verzekerde moet worden opgeroepen voor herbeoordeling, of dat er voldoende informatie is om op stukken een oordeel te geven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • P. de Groot
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations