Advertisement

Reactie op commentaar van Collega de Vink

  • J. Spanjer
Lezersforum
  • 5 Downloads

Samenvatting

Ik ben collega de Vink zeer erkentelijk voor zijn commentaar. Discussie in een vakblad is nuttig voor de meningsvorming en daarmee de vakontwikkeling en het geeft mij de gelegenheid mijn betoog op twee punten nog wat toe te lichten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • J. Spanjer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations