Advertisement

Dilemma voor de bedrijfsarts: Prestatiecontracten: no cure, no pay?

  • M. J. Kelder
  • A. N. H. Weel
Voor de praktijk
  • 2 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • M. J. Kelder
    • 1
  • A. N. H. Weel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations