Advertisement

Belastbaarheidsbeoordeling. Een multidisciplinair modelBelastbaarheidClaimbeoordelingFunctional Capacity Evaluation (FCE)

  • J. F. Plat
Opinie
  • 9 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • J. F. Plat
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations