Advertisement

De schachtfracturen van het femur

  • S. Mehrkhavaran
  • C. M. de Jong
  • L. D. J. Maljers
Artikelen
  • 2 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • S. Mehrkhavaran
    • 1
  • C. M. de Jong
  • L. D. J. Maljers
  1. 1.

Personalised recommendations