Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 28, Issue 1, pp 53–53 | Cite as

Infectiepreventie

TP selectief
  • 59 Downloads

Samenvatting

Wanneer de handschoen en de huid van de tandarts door een gecontamineerde naald of scherp instrument worden doorboord, bestaat het risico op besmetting. De kans op besmetting met het hepatitis B-virus is het grootst, gevolgd door die met het hepatitis C-virus en het hiv-virus. Het lijkt erop dat vanwege de aandacht voor infectiepreventie en verbeterde technieken en instrumenten het aantal prik- of snij-accidenten afneemt. Om na te gaan of dit inderdaad de tendens is, is in het Australische Queensland onderzoek gedaan naar prikaccidenten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations