Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 11, pp 903–911 | Cite as

Het dilemma ‘behoud of extractie’

Parodontologie in de praktijk (49)
  • J. P. van Hoeve
Parodontologie
  • 36 Downloads

Samenvatting

Bij patiënten met voortgeschreden parodontale afbraak en actieve ontsteking is het altijd lastig de prognose van de aangedane elementen te bepalen. Vooral in een verwijspraktijk, omdat de voorgeschiedenis meestal onduidelijk is en alle diagnostische gegevens die je verzamelt het beeld van het moment geven. Wel is altijd duidelijk dat er in het verleden onvoldoende subgingivaal gereinigd is. Er moet dus in ieder geval met een goede subgingivale reiniging begonnen worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • J. P. van Hoeve
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations