Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 7, pp 590–595 | Cite as

Een nieuwe markt

‘Oude tanden vergen ervaren handen’
  • J. M. Kreyns
Congresverslag
  • 22 Downloads

Samenvatting

Het marktdenken stuit in de tandheelkunde niet op veel weerstand. Als er al wantrouwend tegen het marktdenken wordt aangekeken, komt dat door de mening dat de zorg en het prijsmechanisme met elkaar zouden botsen. Recent wordt vanuit de filosofie evenwel betoogd dat het marktdenken ook de humanitaire gevoeligheid doet toenemen. Zorg zou goed samen kunnen gaan met markt. In de tandheelkundige zorg voor ouderen is dat merkbaar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations