Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 26, Issue 12, pp 985–987 | Cite as

De waardigheid van de tandheelkundige stand

Het Genootschap
  • J. M. Kreyns
Beroepsuitoefening
  • 8 Downloads

Abstract

In 1880 was de behoefte om zich te verenigen en gezamenlijk een nobel doel na te streven kennelijk groot. In dat jaar werd het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap opgericht, evenals de Vrije Universiteit en de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ogenschijnlijk hebben deze drie niets met elkaar van doen. Alle drie hechtten destijds echter zo’n grote waarde aan hun doelstellingen dat zij daarvoor medestanders vonden en één front vormden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations