TandartsPraktijk

, Volume 26, Issue 1, pp 53–55 | Cite as

Cariës, een eeuw na Black

  • J. G. A. Advokaat
Cariologie

Abstract

Een congres van een hele dag over cariës en ook nog een verdiepingscursus, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Tandartsen: is dat nog wel nodig?

'Zonder meer', is het stellige antwoord van Dirk Bittermann en Peter van Amerongen, respectievelijk voorzitter van de NVT en moderator van het congres.

'Het lijkt wel of cariës in Nederland een bedwongen ziekte is, maar dat is schijn. Veel personen jonger dan ongeveer 40 jaar hebben geen of slechts enkele caviteiten of vullingen. Dat verklaart een laag gemiddeld DMF-getal. Het is echter gevaarlijk om van een gemiddeld getal te spreken, want tegenover die velen met een nagenoeg gaaf gebit staan er heel wat met een aantal vullingen of caviteiten.'

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • J. G. A. Advokaat
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations