Advertisement

Psychopraxis

, Volume 6, Issue 4, pp 148–148 | Cite as

Onaantrekkelijke jongeren in de hulpverlening

Praktisch vertaald

Samenvatting

Gerard Gielen, docent sociaal-agogisch werk aan de Katholieke Hogeschool Limburg, deed een onderzoek naar het belang van het uiterlijk in media en hulpverlening. In het voorjaar 2003 werd een schriftelijke enquête gehouden bij 3387 Vlamingen en Nederlanders. Daarnaast werden specifieke vragenlijsten afgenomen in 13 voorzieningen voor jeugdhulpverlening (bijzondere jeugdzorginstellingen en afdelingen kinderpsychiatrie), waar 79 begeleiders en 92 jongeren tussen 10 en 18 jaar ondervraagd werden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations