Advertisement

Psychopraxis

, Volume 5, Issue 5, pp 168–170 | Cite as

Chronische depressie in de huisartsenpraktijk

  • Kristel Maas
  • Victor Pop
Artikelen
  • 100 Downloads

Abstract

Zowel in de algemene bevolking als in de eerste en tweede lijn komen depressies veel voor. Veelal kennen ze een gunstig beloop, waarbij een depressieve episode gemiddeld ongeveer drie maanden duurt.Helaas gaat deze gunstige prognose voor een deel van de patiëntenpopulatie niet op. In naar schatting tien tot twintig procent van de patiënten heeft de depressie een chronisch beloop en in een nog groter percentage is het beloop chronisch-intermitterend. Ondanks het feit dat de huisarts vaak de eerste is die te maken krijgt met depressieve patiënten en in het geval van chronische depressie dikwijls langdurig contact heeft met de patiënt, ontbreekt er op het gebied van chronische vormen van depressie in de huisartsenpraktijk nog veel kennis over adequate diagnostiek en behandeling. Allereerst willen we in dit artikel een begripsafbakening geven voor chronische depressie om vervolgens stil te staan bij de herkenning en de behandeling van chronische depressie in de huisartsenpraktijk, inclusief de valkuilen die hierbij aan de orde zijn. Tenslotte willen we een alternatief beleid bespreken gericht op de huisartsenpraktijk.

chronische depressie dysthyme stoornis huisartsenpraktijk 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Kristel Maas
    • 1
  • Victor Pop
  1. 1.

Personalised recommendations