Advertisement

Psychopraxis

, Volume 3, Issue 4, pp 125–127 | Cite as

Stervensbegeleiding in de psychiatrische kliniek

  • Paul Janssens
  • Emmanuel Maes
Casus

Abstract

Zolang er psychiatrische voorzieningen bestaan, zijn daar mensen gestorven, vaak in voor henzelf en hun omgeving moeilijke omstandigheden. Voor hulpverleners in de psychogeriatrische zorg zijn stervensbegeleiding en palliatieve zorg een evidente, zij het onderschatte en ondergewaardeerde deeltaak. Het ligt echter minder voor de hand om in de vertrouwde psychiatrische setting een patiënt met een acuut psychiatrisch ziektebeeld te blijven begeleiden wanneer deze wegens een ongeneeslijke lichamelijke aandoening terminaal is. Hieronder volgt het relaas van zo’n begeleiding: een verhaal over rede en gevoelens, techniek en onmacht, ethiek en weerstand.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Paul Janssens
    • 1
  • Emmanuel Maes
  1. 1.

Personalised recommendations