Advertisement

Didactisch raamwerk van het leren in de leerafdeling

Van dialoog naar didactiek
  • Henk Ritzen
Toolkit

Samenvatting

Studenten die voor een beroep worden opgeleid leren op school (formele kennis) en in de arbeidspraktijk (informele kennis). Het is algemeen aanvaard dat studenten in een contextrijke leeromgeving hun competenties makkelijk ontwikkelen. Zwemmen leer je immers ook in een zwembad en niet op het droge! In veel leerafdelingen krijgen studenten de gelegenheid leerervaringen op te doen. Deze leerervaringen zijn eigenlijk werkervaringen! Hoe kunnen werkervaringen leiden tot leerprocessen en hoe complex is het organiseren van leerprocessen in zo’n leerafdeling. In deze toolkit staan bouwstenen van een didactisch raamwerk centraal. Docenten en praktijkopleiders kunnen deze toolkit tijdens thema- of werkveldbijeenkomsten gebruiken.

Referenties

  1. Akker, J.J.H. van den (2003). Curriculum perspectives: an introduction. In J. van den Akker, W. Kuiper & U. Hameyer (2003). Curriculum landscape and trends. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.Google Scholar
  2. Grotendorst, A. & Peter Hogenhuis (2006). Interview leerafdeling. In: Onderwijs en gezondheidszorg, 30, p. 15-17.Google Scholar
  3. Witjes-Wooning et al. (2007). Opleidingsafdeling krachtig leerklimaat of broeikaseffect. Een onderzoek naar de implementerende waarde van het meten van het leerklimaat. In: Onderwijs en gezondheidszorg, nummer 7, (2007).Google Scholar
  4. Zapp, J. (2005). Lernfelder und Lernsituationen- pädagogische und didaktische Implikationen der (Alten)Pflegebildung. Voordracht op 13 april 2005 op de conferentie ‘Pro Pflege’ te Nürnberg.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Henk Ritzen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations