Advertisement

Respect en erkenning

Redactioneel

Abstract

Het is ondertussen traditie om jaarlijks één themanummer uit te brengen. Voor 2007 heeft de redactie gekozen voor het onderwerp ‘multiculturaliteit in zorg en verpleging’. Een belangrijk thema, niet alleen omdat de Nederlandse bevolking blijft groeien, maar ook vanwege het feit dat één op de zes burgers van allochtone afkomst is. En dat percentage zal in de toekomst nog verder groeien, waardoor meer mensen met een andere culturele achtergrond gebruik (gaan) maken van de voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg. In de curricula van opleidingen voor verzorging en verpleging moet het multiculturele vraagstuk een centrale plaats innemen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations