Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 30, Issue 4, pp 150–151 | Cite as

Innovaties in de zorg

  • Ineke van Aken
Artikelen

Abstract

Innovatie is een veelomvattend begrip. Het begint met een goed idee om een product of een proces te verbeteren. Dan volgt vaak de lange weg van onderzoek, analyse, rapporteren, testen en tot slot als dit goed is verlopen het implementeren, evalueren en aanpassen. FWG FWG ontwikkelt en beheert het systeem voor beschrijving en indeling van functies in de zorgsector, FWG 3.0. heeft de scriptieprijs Innovaties in de Zorg georganiseerd om specifiek binnen de gezondheidzorg aandacht te vestigen op veelbelovende vernieuwingen en innovaties te bevorderen. Met deze scriptieprijs wil FWG studenten stimuleren hun ideeën te delen met zorginstellingen. Negenenzestig studenten vanuit hbo- en wetenschappelijk onderwijs stuurden een scriptie in. Uiteindelijk werden drie scripties genomineerd. Ter gelegenheid van de prijsuitreiking was op 9 maart in Amersfoort een symposium, Innovaties in de Zorg, georganiseerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Ineke van Aken
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations