Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 30, Issue 3, pp 118–119 | Cite as

Een theorie over praktijken

Een normatief praktijkmodel voor zorg, sociaal werk en onderwijs.Auteurs: Henk Jochemsen, Roel Kuiper en Bram de MuynckUitgever: Buijten & Schipperheijn (www.buijten.nl) ISBN: 90 5881 24 2 Prijs € 12, 0
Recensies
  • 65 Downloads

Samenvatting

Een beroepsopleiding volgen betekent niet alleen boekenwijsheid opdoen (theorie), maar is ook een inwijding in de specifieke praktijk van beroepen. De kneepjes van het vak worden geleerd - soms letterlijk afgekeken - van de mensen die ervaring hebben in een beroepspraktijk. Beroepen hebben hun beddingen in praktijken. Dit inzicht is niet nieuw en toch werd er de afgelopen decennia opnieuw intensief nagedacht over de aard van de beroepspraktijken. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de behoefte in een complexe samenleving met haar veelheid aan functies, taken en rollen de verschillende beroepspraktijken goed te kunnen definiëren en legitimeren. Beroepen veranderen en er is voortdurend reflectie nodig op de eisen die het beroep stelt aan mensen die dat beroep uitoefenen. Om hiervan een voorbeeld te geven: in de afgelopen decennia zijn ethische afwegingen in vrijwel alle beroepen steeds belangrijker geworden. Artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, hulpverleners en onderwijsgevenden worden in onze samenleving veel scherper op dit punt bevraagd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations