Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 29, Issue 5, pp 164–169 | Cite as

Leercoaching, kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen (II)

  • Jette van der Hoeven
Artikelen
  • 305 Downloads

Abstract

Het MBO maakt zich op voor het competentiegericht opleiden. De opdracht voor het MBO is beroeps-, leer- en burgerschapscompetenties aan te bieden waardoor de deelnemer wordt voorbereid op het succesvol functioneren in een beroep en in de maatschappij en een leven lang te blijven en te willen leren. Leercoaching, als kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen kan hieraan een goede bijdrage leveren. Leercoaching is een begeleidingsmodel om de deelnemer te activeren en te motiveren steeds zelfstandiger te leren en om de begeleider structuur te bieden om de leercompetenties van de deelnemer te (leren) coachen. In het vorige nummer van Onderwijs & gezondheidszorg is leercoaching theoretisch toegelicht.

Referenties

  1. Baks, R., Heslenfeld, C. (1999). Hoezo…begeleiden. Hoe? Zo!. Het kwadrantmodel van IPO Consult, in praktijk gebracht op scholengemeenschap Schravenlant. Schiedam: Mercator.Google Scholar
  2. Grinsven, L.C.M. van (2003). Krachtige leeromgevingen in het Middelbaar beroepsonderwijs: effect op Motivatie en Strategiegebruik bij zelfregulerend leren? Leiden: Universiteit Leiden.Google Scholar
  3. Hoeven, H.J. van (2005a). Leercoaching in het beroepsonderwijs. Begeleider; Een kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
  4. Hoeven, H.J. van (2005b). Leercoaching in het beroepsonderwijs. Deelnemer; Een kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
  5. Kolb, D.A. (1984). Experiental learning: experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice Hall.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations