Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 28, Issue 2, pp 231–235 | Cite as

Mantelzorg conceptueel verhelderd

Een uitdaging voor beleid, praktijk en gezondheidszorgonderwijs in de toekomst
 • Deirdre Beneken genaamd Kolmer
Artikel
 • 606 Downloads

Abstract

Mantelzorgers zijn in toenemende mate onmisbaar geworden om de vraag naar thuiszorg uit de samenleving op te vangen. Voor een goed functioneren van de gezondheidszorg en voor het welbevinden van - mantelzorgers is van belang dat er aandacht uitgaat naar de positie van mantelzorgers en naar de knelpunten die mantelzorgers in de zorgpraktijk ervaren. Een van de oorzaken van deze knelpunten heeft te maken met onduidelijkheid in de zorgpraktijk, in de opleidingen in de gezondheidszorg, in de theorievorming en in het beleid over de betekenis van het concept mantelzorg. Om de positie van mantelzorgers te kunnen bepalen en om te werken aan een oplossing voor hun knelpunten is allereerst duidelijkheid nodig over de betekenis van het begrip mantelzorg, over de specifieke kenmerken van mantelzorg en over de plaats van mantelzorg in relatie tot andere typen van zorg. Zo wordt in dit artikel een vergelijking gemaakt van verschillende definities van mantelzorg die in de literatuur voorkomen. Aan de hand van de kenmerken die mantelzorg karakteriseren wordt een nieuwe definitie van mantelzorg geformuleerd. Om de positie van mantelzorg ten opzichte van andere typen van zorg te bepalen wordt in dit artikel dieper ingegaan op de relatie tussen mantelzorg en formele zorg en tussen mantelzorg en informele zorg. De aandacht is wat betreft de laatstgenoemde relatie vooral gericht op de verhouding tussen mantelzorg, vrijwilligerswerk en zelfhulp.

Literatuurlijst

 1. [1] Bakker, H., Ontspoorde zorg. Overbelasting en ontsporing in mantelzorg voor ouderen. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), 2001.Google Scholar
 2. [2] Beneken genaamd Kolmer, D.M. & Bongers, I.M.B., Ondersteuning, erkenning en welzijn van mantelzorgers: verslag van een verkennende studie naar de positie van mantelzorgers in Nederland. Tilburg: Universiteit van Tilburg, 2002.Google Scholar
 3. [3] Boer, T.W. de, Kritisch denken. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, 2001.Google Scholar
 4. [4] Brabantse Raad van Mantelzorgers Noord-Brabant, Werkplan 2001: Positionering en (h)erkenning van mantelzorgers in Noord-Brabant. Tilburg: 2001.Google Scholar
 5. [5] Cox, S. & Long, K. du, Onzichtbaar aanwezig. Een verkenning van mantelzorg voor Turkse en Marokkaanse ouderen in Noord-Brabant. Tilburg: Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant (PON), 2001.Google Scholar
 6. [6] Doef, M. van der, Mantelzorg tegen betaling? Meningen van mensen uit Tilburg. Medisch Contact, (1991), 46, 25, pp. 798-800.Google Scholar
 7. [7] Govaart, M.M. & Morée, M., Georganiseerde naastenliefde. Contradictie of wenkend perspectief? In: Hortulanus, R.P. & Machielse, J.E.M. (red.), Wie is mijn naaste? Het Sociaal Debat Deel 2. 's-Gravenhage: Elsevier bedrijfsinformatie, 2000.Google Scholar
 8. [8] Hattinga Verschure, 1981Google Scholar
 9. [9] Huizenga, J., Hattinga Verschure, goeroe van de mantelzorg. Het ziekenhuis: orgaan van de Nationale Ziekhuisraad, (1995), 25, 23-24, pp. 32-35.Google Scholar
 10. [10] Huybregts, S., Vrouwen mogen niet worden gedwongen full-time mantelzorgster te zijn. Vrouwenbelangen, (1993), 58, 2, pp. 810.Google Scholar
 11. [11] Knipscheer, C. P. M., Het primaat van informele zorg. In: H. Dokter, P. van Lieshout & B. Schadé (red.), Zorg aan huis: een standvan zaken. Utrecht: De Tijdstroom, 1996.Google Scholar
 12. [12] Kooijman, C.J.C.M., Mantelzorg inschakelen bij medische handelingen – Hoe ver kan de huisarts gaan? Medisch contact, (1999), 54, 40, pp. 1360-1362.Google Scholar
 13. [13] Nationale Raad voor de Volksgezondheid, Ondersteuning Mantelzorg. Zoetermeer: Nationale Raad voor de Volksgezondheid, 1991.Google Scholar
 14. [14] Potting, M., Van je familie…zorg, familie en sekse in de mantelzorg. Amsterdam: Aksant (Proefschrift), 2001.Google Scholar
 15. [15] Provincie Noord-Brabant, Studiedag ‘Informele zorg in Noord-Brabant’, 2001.Google Scholar
 16. [16] Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2001. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2001.Google Scholar
 17. [17] Swinkels, M., De zorg gaat door! Participatie van mantelzorgers. Tilburg: Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant (PON), 2001.Google Scholar
 18. [18] Tweede Kamer, Zorg Nabij: notitie over mantelzorgondersteuning, 27401, nr. 65, 2000-2001.Google Scholar
 19. [19] Tjadens, F.L.J. & Duijnstee, M.S.H., Visie op mantelzorg. Utrecht: NIZW, 1999.Google Scholar
 20. [20] Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Utrecht: Van Dale lexicografie, 1999.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 1. 1.TranzoUniversiteit van Tilburg, Faculteit Sociale Wetenschappen

Personalised recommendations