Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 28, Issue 7, pp 19–22 | Cite as

Proeve voor beoordelaars

  • Jane Groenendijk
  • en Leo Dercksen
Toolkit
  • 77 Downloads

Abstract

Drie ROC's in de regio IJssel-Vecht/Twente Oost (RBA-4)ROC Twente Plus, ROC Oost-Nederland (onlangs gefuseerd tot ROC van Twente) en het Deltion College.

zijn sinds 1996 bezig met het gezamenlijk ontwikkelen van competentiegericht onderwijs voor de verzorgende en verplegende beroepen. Binnen het werkgebied van deze ROC's worden de examens voor de kwalificatieniveaus 1 tot en met 4 in de vorm van ‘proeven van bekwaamheid’ aangeboden. Door een proeve af te leggen laat de student zien dat hij in staat is om in de beroepspraktijk de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Anders geformuleerd: met behulp van een proeve van bekwaamheid kan een student aantonen competent te zijn. Een proeve bestaat over het algemeen uit verschillende elementen. Het accent ligt op de zgn. arbeidsproef, waarbij de student in de werksituatie laat zien over de beroepsbekwaamheden te beschikken die in de deelkwalificaties beschreven staan.

Na zo'n vier jaar met de proeven gewerkt te hebben, ontstond binnen het samenwerkingsverband de wens tot het valideren en verbeteren van de proeven. Deze wens werd mede ingegeven door de evaluatie van de proeven en de eisen die de exameninstelling stelde aan de proeven. In onderstaand schema zijn de belangrijkste verbeterpunten samengevat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Jane Groenendijk
    • 1
  • en Leo Dercksen
  1. 1.

Personalised recommendations