Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 27, Issue 2, pp 197–201 | Cite as

Interactief en samenwerkend leren via internet

Ervaringen uit het project ‘Websquash: e-leeractiviteiten voor de zorg’
  • Mario de Jong
Artikel
  • 98 Downloads

Abstract

Via internet kunt u interactief en samenwerkend leren stimuleren. Dat is de ervaring uit het project ‘Websquash’ waarin de computer vooral als communicatiemiddel is ingezet bij het bedenken en begeleiden van e-leeractiviteiten voor opleidingen tot verzorgenden en verpleegkundigen. In dit project is geprobeerd om de communicatie tussen leerlingen en docent en tussen leerlingen onderling via internet tot stand te brengen. Naast de opzet van het project wordt in dit artikel kort beschreven vanuit welke invalshoek deze innovatieve eleeractiviteiten zijn ontwikkeld, worden voorbeelden gegeven van e-leeractiviteiten, komen de ervaringen van docenten en leerlingen aan bod en wordt een perspectief geschetst. Kortom: leeractiviteiten vol actie en reactie via internet, Websquash.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Mario de Jong
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations