Advertisement

Neuropraxis

, Volume 6, Issue 6, pp 115–116 | Cite as

Ouderen: een opwindende doelgroep voor de neurowetenschappen

  • Han Diesfeldt
Artikelen
  • 52 Downloads

Abstract

In het begin van de vorige eeuw was het aantal te verwachten levensjaren bij de geboorte voor mannen 51 jaar en voor vrouwen 53 jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek, 1989). Nu is de levensverwachting respectievelijk 75 en 80 jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2000). Dit zijn gemiddelden. Er zijn echter grote individuele verschillen in levensverwachting, die deels gerelateerd zijn aan opleiding. Zo hebben mannen met alleen lager onderwijs een levensverwachting van gemiddeld 73 jaar, terwijl die voor mannen met een hbo- of universitaire opleiding 78 jaar is. De verschillen voor vrouwen naar opleidingsniveau zijn vooralsnog minder groot (79,5 en 82 jaar).

Literatuur

  1. Centraal Bureau voor de Statistiek (1989). 1899-1989 Negentig jaren statistiek in tijdreeksen. Den Haag: sdu.Google Scholar
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (2000). Overlevingstafels, 1999 en 1995-1999. Maandstatistiek van de bevolking, 48(November), 81-85.Google Scholar
  3. Reuter-Lorenz, P.A. (2002). New visions of the aging mind and brain. Trends in Cognitive Sciences, 6, 394-400.Google Scholar
  4. Verhaeghen, P. (1998). Stippellijnen in de geest? De effecten van veroudering op het cognitieve systeem. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 53, 109-119.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Han Diesfeldt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations