Advertisement

Neuropraxis

, Volume 2, Issue 1, pp 32–35 | Cite as

Zelforganisatie in het brein

  • Peter Beek
Artikelen
  • 56 Downloads

Abstract

Het menselijk brein telt zo'n biljoen zenuwcellen (1011 in de meest voorzichtige schatting). Ieder neuron vormt gemiddeld duizend synaptische verbindingen. Daardoor zijn er meer synapsen in het volwassen brein dan sterren in ons melkwegstelsel. De neuronen zijn ingebed in een milieu van ionen, neurotransmitters en andere chemische verbindingen die nodig zijn voor de overdracht van prikkels en daarmee voor de interactie met de omgeving.

Waarnemen, herinneren, voelen, denken, spreken en doen behoren tot het rijke repertoire van gedragingen waarbij het brein een onontbeerlijke rol speelt. Hoe het brein werkt en wat de relatie is tussen dit zeer complexe systeem en menselijk gedrag behoren tot de meest urgente vragen van de moderne wetenschap.

Literatuur

  1. Haken, H. (1996). Principles of brain functioning. A synergetic approach to brain activity, behavior and cognition. Berlin: Springer Verlag.Google Scholar
  2. Kelso, J.A.S. (1995). Dynamic patterns. The self–organization of brain and behavior. Cambridge, Mass.: MIT Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • Peter Beek
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations