Advertisement

Maatwerk, 2007

, 8:222 | Cite as

Het helpende verhaal

  • Frank Wijering
Klaar voor de start?

Abstract

In het werkveld wordt steeds veelvuldiger gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘narratieve hulpverlening’. Begonnen in de ouderenzorg, heeft het inmiddels een vaste plek gekregen binnen de GGz, met name bij preventie en wordt de methode naar steeds bredere doelgroepen toegeschreven. Voortvloeiend uit deze trend verschijnt er ook steeds meer literatuur op dit vlak. Reden voor de Academie Mens en Maatschappij van de Saxion Hogescholen in Enschede om deze ontwikkeling te vertalen in onderwijs, zowel voor studenten als geïnteresseerden uit het werkveld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Frank Wijering
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations