Advertisement

Maatwerk, 2007

, 8:147 | Cite as

Trouw aan de instelling of aan de cliënt?

  • Mariette Hermans
Roept u maar!
  • 16 Downloads

Abstract

‘Als maatschappelijk werker sta ik pal achter het beleid van de instelling, zelfs al schaadt het de cliënt.’ Deze stelling leverde 21 reacties op. De meesten zeggen nee: maatschappelijk werkers kiezen voor hun cliënten. Sommigen zeiden: ja, maar...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Mariette Hermans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations