Advertisement

Maatwerk

, Volume 7, Issue 6, pp 256–258 | Cite as

Professioneel handelen

  • Mariette Hermans
Uit de media
  • 79 Downloads

Abstract

Wat is het beeld dat uit de media spreekt over het vak maatschappelijk werk? Hoe komen werkers in de krant? In de rubriek ‘Uit de media’ besteedt Maatwerk aandacht aan actualiteit en beeldvorming rond het beroep.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Mariette Hermans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations