Advertisement

Maatwerk

, Volume 7, Issue 5, pp 215–216 | Cite as

Minderjarige vraagt om vertrouwelijkheid

  • Will van Genugten
Raad op maat
  • 41 Downloads

Abstract

Vragen over de inhoud of uitvoering van het maatschappelijk werk? Maatwerk beantwoordt ze in deze rubriek. Dit keer een vraag over een minderjarige cliënt die niet wil dat haar ouders weten van haar contact met de maatschappelijk werker. Geldt het beroepsgeheim ook bij minderjarigen? Het antwoord is van Ank van den Berg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Will van Genugten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations