Advertisement

Maatwerk

, Volume 7, Issue 4, pp 179–180 | Cite as

Ouderschap en scheiding

  • Anja Bunthof
Wetten en regels

semenvatting

In Nederland eindigt eenderde van alle huwelijken in een echtscheiding. Jaarlijks worden 35.000 kinderen hiermee geconfronteerd. Daarnaast zijn er ouders die ongehuwd of na een geregistreerd partnerschap uit elkaar gaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Anja Bunthof
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations