Advertisement

Maatwerk

, Volume 6, Issue 6, pp 6–9 | Cite as

Het beroep blijft herkenbaar

Veranderingen binnen MWDopleidingen
  • Laura Koeter
Oud en Nieuw
  • 98 Downloads

Abstract

Het Landelijk Overleg Opleidingen MWD deed een onderzoek naar de vernieuwing bin­nen MWDopleidingen. In dit artikel vertelt de voorzitter van het overleg, Laura Koeter, over de uitkomsten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Laura Koeter
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations