Maatwerk

, Volume 5, Issue 4, pp 102–104 | Cite as

Boekwerk

  • Leon de Haas
  • Will van Genugten
Boekwerk

Samenvatting

Ontwikkelingspsycholoog prof. dr. Carol van Nijnatten bekleedt sinds kort de nieuwe bijzondere leerstoel voor maatschappelijk werk aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Met zijn boek over ‘dialogisch maatschappelijk werk’ geeft hij een veelbelovend visitekaartje af. Veel boeken voor maatschappelijk werkers gaan uit van een morele, beroeps-ethische of methodologische theorie. Zo niet Van Nijnatten. Hij gaat uit van de situaties van cliënten, in dit geval gezinnen in de kinderbescherming. Hij geeft een overzicht van ontwikkelingspsychologische inzichten in de rol van taal in de ontwikkeling van het kind. Wezenlijk is dat het kind zijn eigen ‘ik’ ontwikkelt, dat wil zeggen continuïteit gaat ervaren in zijn eigen bestaan. Hiervoor is het nodig dat de ouders continuïteit in hun zorg voor en opvoeding van het kind bieden. Het (levens)verhaal is voor het kind zijn identiteit, die tot stand komt in dialoog met zijn ouders.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Leon de Haas
    • 1
  • Will van Genugten
  1. 1.

Personalised recommendations