Advertisement

Maatwerk

, Volume 5, Issue 5, pp 59–62 | Cite as

‘Waar is mijn vader gebleven?’

Ondersteuning van kinderen van ouders met een beroerte
  • Anne Visser-Meily
  • Lucia Tielen
Revalidatie

Samenvatting

Een beroerte grijpt vaak diep in in een gezin. Maar in de begeleiding van mensen die een beroerte hebben gehad, worden hun kinderen vaak over het hoofd gezien. Een onderzoek onder zeventig kinderen geeft aan dat er meer aandacht zou moeten zijn voor hun positie. Zij hebben bijvoorbeeld behoefte aan informatie over de ziekte en willen betrokken worden bij de behandeling. Het maatschappelijk werk kan daarbij een actieve rol spelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Anne Visser-Meily
    • 1
  • Lucia Tielen
  1. 1.

Personalised recommendations