Advertisement

Critical care

, 4:192 | Cite as

Glucocorticosteroïden op de IC

(On)gewenste effecten bij de toediening van steroïden
  • P. H. J. van der Voort
Verpleegtechnisch
  • 16 Downloads

Abstract

Op de IC krijgen ernstig zieke patiënten hoge (farmacologische) doseringen steroïden bij ernstige ziekte. IC-patiënten, met name sepsispatiënten, worden immers gekarakteriseerd door falen van orgaanfuncties omdat de metabole en hormonale regulatiesystemen in gebreke blijven. In dit artikel wordt ingegaan op de gewenste en ongewenste effecten van de toediening van hoge doseringen steroïden bij IC-patiënten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • P. H. J. van der Voort
    • 1
    • 2
  1. 1.intensivist Onze Lieve Vrouwe GasthuisAmsterdamThe Netherlands
  2. 2.

Personalised recommendations