Advertisement

Critical care

, 4:106 | Cite as

Spin in het web van spoedeisende zorg

  • Peter Aldenhoven
Verpleegtechnisch

Samenvatting

Er zijn talloze situaties te bedenken waarin iemand in een acute situatie terecht kan komen en waar met spoed medische eerste hulp gewenst is.

Notes

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Peter Aldenhoven
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations