Advertisement

Stimulus

, Volume 21, Issue 1, pp 41–44 | Cite as

Kwaliteit van leven na longrevalidatie: bepaling van de veranderingen met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve methoden

  • Pat G. Camp
  • Jessica Appleton
  • W. Darlene Reid
Artikelen
  • 53 Downloads

Verkorte weergave

Quality of life after pulmonary rehabilitation: assessing change using quantitative and qualitative methods [Physical Therapy 2000;80:986-95]

Samenvatting

Achtergrond en doel. Onderzoek naar de bruikbaarheid van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden voor de bepaling van veranderingen in kwaliteit van leven bij patiënten met chronisch obstructief longlijden na longrevalidatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Pat G. Camp
    • 1
  • Jessica Appleton
  • W. Darlene Reid
  1. 1.

Personalised recommendations