Advertisement

Stimulus

, Volume 17, Issue 4, pp 268–271 | Cite as

Het gebruik van mijlpalen op motorisch gebied als een meerstappenmethode om te vroeg geboren kinderen te screenen op cerebrale parese

  • M. C. Allen
  • G. R. Alexander
Article
  • 51 Downloads

Samenvatting

De huidige middelen voor uitgebreid ontwikkelingsonderzoek en vroege interventie zijn beperkt. Om die reden kan efficiënt gebruik van de bestaande middelen het beste worden bereikt door de juiste identificatie van kinderen met een hoog risico op ontwikkelingsstoornissen. Hoewel baby's met een zeer laag geboortegewicht of te vroeg geboren baby's een verhoogd risico hebben op een cerebrale parese is het noch praktisch noch in het belang van het kind of het gezin ze allemaal een verwijzing te geven voor fysiotherapie. Het merendeel van de te vroeg geboren kinderen ontwikkelt geen cerebrale parese.

cerebrale parese (‘cerebral palsy’) 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M. C. Allen
    • 1
  • G. R. Alexander
  1. 1.

Personalised recommendations