Stimulus

, Volume 17, Issue 4, pp 238–241 | Cite as

Basisprincipes voor de opzet van ‘multicenter trials’

 • Mindy Lipson Aisen
 • Kimberley Schafer
Article

Samenvatting

Multicenter trials hebben als voordeel dat zij het aantal voor het onderzoek beschikbare proefpersonen uitbreiden. Het toegevoegde datapotentieel brengt echter ook nadelen met zich mee, zoals een grotere kans op variabiliteit in verzamelde gegevens en problemen met het protocol, en heeft ook wezenlijke financiële gevolgen. Het opzetten en uitvoeren van een multicenter trial is een complexe en tijdrovende onderneming.

‘multicenter trial multicenter trial onderzoek protocol, multicenter onderzoek tizanidine–onderzoek 

Multicenter trials hebben als voordeel dat zij het aantal voor het onderzoek beschikbare proefpersonen uitbreiden. Het toegevoegde datapotentieel brengt echter ook nadelen met zich mee, zoals een grotere kans op variabiliteit in verzamelde gegevens en problemen met het protocol, en heeft ook wezenlijke financiële gevolgen. Het opzetten en uitvoeren van een multicenter trial is een complexe en tijdrovende onderneming. Een geslaagde trial vereist nauwkeurige voorbereiding, waarin speciale aandacht moet worden besteed aan het schrijven van een zo volledig mogelijk protocol, het onderscheiden van de verantwoordelijkheden van het kernpersoneel, en een strikt tijdschema. Het is van wezenlijk belang dat alle deelnemende centra worden bemand met getraind personeel, en dat de hoofdonderzoeker in elk centrum wordt verplicht tot het op een uniforme en blinde manier verzamelen van gegevens. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van een aantal principes die van belang zijn bij het opzetten van multicenter trials. Daarna volgt een korte bespreking van het onlangs afgeronde onderzoek naar het nieuwe middel tegen hypertonie tizanidine (uitgevoerd door Sandoz/Athena), om een aantal van de valkuilen die men bij een dergelijk experiment kan tegenkomen aan te tonen.

Het ontwerpen van protocols voor multicenter onderzoek

Voor het ontwerpen van een adequaat protocol dient men rekening te houden met een aantal belangrijke kwesties, te weten:
 1. 1.

  Wat is de primaire vraag die moet worden beantwoord?

   
 2. 2.

  Welke opzet leent zich het beste voor het beantwoorden van de vraag?

   
 3. 3.

  Hoeveel proefpersonen zullen er nodig zijn om de vraag te beantwoorden?

   

Dit vereist een power–analyse, en vaak is ook de inbreng van een statisticus nodig. De power–analyse is een berekening die gebruikmaakt van de primaire uitkomsmaten, en rekening houdt met de standaarddeviatie van deze meetwaarden en de minimum effect–omvang die u wilt aantonen, om de relatie te laten zien tussen het aantal proefpersonen en power, bij een gespecificeerd significantieniveau. Voorbeeld: 80% power betekent dat u een waarschijnlijkheid van 80% hebt om een statistisch significant verschil te krijgen tussen twee groepen, op voorwaarde dat uw hypothese juist is, de keuze van de primaire uitkomst correct was én de meting correct werd uitgevoerd. Hoe kleiner het intergroepsverschil (in verhouding tot de standaarddeviatie) dat u moet aantonen, hoe groter het aantal benodigde proefpersonen.

4 Hoeveel centra zullen er nodig zijn om adequate data te verkrijgen?

Dit aantal is bijna altijd groter dan aanvankelijk beraamd. De meeste centra lijken meer proefpersonen te beloven dan zij kunnen leveren, omdat voor elke geschikte en uiteindelijk voor het onderzoek ingeschreven proefpersoon vele kandidaten moeten worden gescreend.

5 Hoe dienen de patiënten willekeurig te worden geselecteerd?

Hoewel de randomisatie centraal wordt gecoördineerd, moet ervoor worden gezorgd dat elk centrun een ruwweg equivalent aantal actieve en placebodeelnemers heeft, zodat de kans op afwijking van gegevens zo klein mogelijk wordt. Meestal krijgen de centra gecodeerde behandelblokken van het coördinatiecentrum. Blokken met een behandelschema voor een minimum van vier deelnemers, worden daarbij als optimaal beschouwd. Het vormen van koppels van twee controles en twee actieve deelnemers maakt het namelijk voor elk centrum mogelijk om gelijke aantallen actieve patiënten in te schrijven, terwijl de blindering van de behandeltoewijzing niet voor alle patiënten wordt doorbroken, indien die voor één patiënt moet worden opgeheven.

Zo ook geldt, dat als twee of meer diagnostische groepen worden onderzocht, de verdeling ervoor zorgt dat elk centrum wordt vertegenwoordigd.

6 Moeten de data op interimbasis worden geanalyseerd? Overwogen moet worden of er interimanalyse of uitgebreide lange termijnonderzoekingen worden gedaan.

Men dient zich te realiseren dat interimanalyse het aantal proefpersonen dat nodig is voor het onderzoek verhoogt. Dit kan worden verklaard doordat, naarmate het aantal punten voor analyse toeneemt, de kans op tevoorschijn komen van toevallige verschillen hoger wordt, zodat dan de p–waarde (voor significantie) moet worden verlaagd.

7 Op welke gronden dient het onderzoek te worden afgebroken voordat het is afgerond?

Soms is interimanalyse geïndiceerd voor uitgebreide lange–termijnonderzoekingen, met name als de veiligheid of ethische normen in het geding zijn. De interimanalyserichtlijnen moeten van tevoren nauwkeurig zijn omschreven. Het is vaak noodzakelijk een onafhankelijke commissie voor het controleren van gegevens en veiligheid in te stellen, die bevoegd is het onderzoek af te breken op grond van uitkomsten van interimanalyse of veiligheidsoverwegingen. Het is belangrijk vóór aanvang van het onderzoek regels op te stellen, die aangeven wanneer moet worden gestopt.

Andere essentiële zaken bij de protocolopzet betreffen het kiezen van de meetwaarden voor het primaire en secundaire effect, en de opname/uitsluitingscriteria.

Personeel

Keuze en training van het kernpersoneel is eveneens essentieel voor het met succes uitvoeren van een multicenter trial. Er zijn twee stel kadergroepen nodig: die ter plaatse van het centrale coördinatiecentrum, en die ter plaatse van de klinische locaties.

Centraal personeel omvat kaderleden die in staat zijn de taken van projectleider, administratief coördinator, klinisch observator en datamanager te vervullen.

De projectleider is verantwoordelijk voor het toezicht op alle aspecten van het ten uitvoer brengen van het protocol en dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor het coördinatiecentrum. Hij of zij delegeert specifieke verantwoordelijkheden aan andere leden van de protocolcommissie en werkt de budgettering uit.

De administratief coördinator arrangeert protocoltrainingsbijeenkomsten, coördineert betalingsschema's voor de deelnemende centra, stelt contracten op met klinische laboratoria en consultants en gaat na welke papieren nodig zijn voor elk centrum, voordat met het protocol wordt begonnen (bijvoorbeeld toestemming van de verzekering, contracten, bevoegdheidsverklaring met betrekking tot het verrichten van de metingen).

De klinisch observator legt volgens een vast schema bezoeken af bij de klinische locaties, ontwikkelt verzamelformulieren en controleert die, en houdt toezicht op de bij elk bezoek verrichte laboratoriumtests.

De datamanager houdt toezicht op de kwantitatieve aspecten van de protocolopzet. Hij/zij helpt bij de selectie van beoordelingsschalen, coördineert het binnenkomen en het beheer van de gegevens (inclusief opslag en terugzoeken in de computer), houdt oog op de werving en eventuele nadelige effecten c.q. bijwerkingen, voert de gegevensanalyse uit en rapporteert de resultaten van de analyse.

Bij de klinische locaties zijn de hoofdonderzoekers de belangrijkste stafleden. Deze zijn verantwoordelijk voor alle aspecten van de patiëntenwerving, klinische beoordeling, verzameling van gegevens, en controle van nadelige effecten op hun klinische locatie. Zij zorgen ook voor training van taken en delegatie daarvan aan het personeel, en wel zo, dat de uniformiteit van de beoordeling wordt gewaarborgd en de blindering gehandhaafd.

De derde component die essentieel is voor een succesvol onderzoek is het ontwikkelen en consequent aanhouden van een tijdschema, waarvan hierbij een voorbeeld wordt gegeven.

Model–tijdschema

Twaalf maanden voorafgaand aan de implementatie
 1. 1.

  Schrijf het protocol.

   
 2. 2.

  Leg de verantwoordelijkheden vast van projectleider, administratief coördinator, klinisch observator, datamanager en hoofdonderzoekers.

   

Negen maanden van tevoren

 1. 1.

  Selecteer de deelnemende centra en hoofdonderzoekers.

   
 2. 2.

  Controleer/vervolmaak het protocol: ga na of de beoordelingsschalen en uitkomstmaten kloppen; indien nieuwe meetinstrumenten nodig zijn, zullen die moeten worden ontworpen en eventueel voorafgaand aan het onderzoek worden getest.

   
 3. 3.

  Laboratoriumsteekproeven: bepaal welke tests bij elk bezoek moeten worden uitgevoerd en welke procedures nodig zijn (verzenden van onderzoeken, laboratoriumcontracten, overdracht van resultaten naar centra).

   
 4. 4.

  Werk de budgettering uit: onkostenvergoedingen voor centra (per patiënt), doorgaans gebaseerd op de tijd die nodig is om de onderzoeken uit te voeren.

   
 5. 5.

  Bestudeer de geneesmiddelen (actieve en placebo's): kies een geneesmiddelenfabrikant, beslis over verpakking, etikettering, verzending, willekeurige keuze van de patiënten.

   
 6. 6.

  Stel de laboratoriumhonoraria vast.

   
 7. 7.

  Zorg dat al het materiaal voor het onderzoek er is (bijvoorbeeld printen en verzenden van rapportageformulieren).

   
 8. 8.

  Bepaal de ind–status (investgational new drug): ga na wat de consequenties zijn van al of niet archiveren; kijk na welk papierwerk nodig is voor de fda (Food and Drug Administration), inclusief rapporteren van nadelige effecten /schadelijke bijwerkingen.

   

Acht maanden van tevoren

 1. 1.

  Controleer het protocol–tijdschema, inclusief de protocol–startdatum, lengte van het protocol, duur van de aanwerfperiode, datum voor het beëindigen van de datacollectie, en stel de datum vast voor de gegevensanalyse.

   
 2. 2.

  Bepaal de datum voor de trainingsbijeenkomst.

   
 3. 3.

  Stel de deadline vast voor het overleggen van gegevens aan de verzekering.

   

Zes maanden van tevoren

 1. 1.

  Bepaal welk personeel verder nodig is per locatie.

   
 2. 2.

  Plan de trainingsbijeenkomst (waar, wanneer, voor wie, door wie gegeven, materiaal?).

   
 3. 3.

  Bepaal de observatiebenodigdheden.

   
 4. 4.

  Zorg voor fondsen.

   

Twee maanden van tevoren

 1. 1.

  Voltooi de gegevensformulieren en druk en verzend die.

   
 2. 2.

  Stel het proceduredraaiboek samen. Dit kan eventueel dienen als leidraad voor wie moet worden benaderd voor vragen en noodgevallen, procedures voor het rapporteren van schadelijke bijwerkingen, toediening/bereiding van medicijnen, instructies voor het invullen van de rapportageformulieren.

   

Een maand van tevoren

Trainingsbijeenkomst.

Het tizanidine–onderzoek

Tizanidine is een centraal werkende alfa–agonist die wordt gebruikt voor de behandeling van hypertonie van spinale of cerebrale oorsprong. Het is onlangs goedgekeurd door de fda, en sinds begin 1997 in de Verenigde Staten op de markt gebracht. Tizanidine is behoorlijk effectief en is hard op weg een standaardmedicatie voor matige tot ernstige hypertonie te worden.

Oorspronkelijk ontwikkeld door Sandoz, werd de commerciële ontwikkeling van tizanidine overgenomen door Athena. Het personeel van Athena verstrekte deze informatie ten behoeve van het asnr–scholingsprogramma.

Allereerst worden de ‘mislukkingen’ beschreven, waarbij de onderzoeken geen overtuigende aanwijzingen opleverden dat tizanidine een effectief en veilig middel is.

Het eerste, door Sandoz uitgevoerde onderzoek, betrof een dubbelblinde placebo–gecontroleerde studie van oraal ingenomen tizanidine bij multipele–sclerosepatiënten met hypertonie en spierkramp. De patiënten kregen geleidelijk toenemende doses, die opliepen tot een vooraf vastgesteld maximum werd bereikt, of totdat er schadelijke bijwerkingen op gingen treden.

Tot de onderzoeksdoelen behoorden het nagaan van de bijwerkingen, aantonen dat het geneesmiddel de spiertonus en de spontane kramp verminderde en de spierzwakte niet deed toenemen.

Er werden diverse uitkomstmaten geselecteerd. De primaire uitkomstmaat was de algemeen erkende, semi–kwantitatieve, ordinale Ashworth–schaal. Daarnaast deden de spierkracht en een verslag van de patiënt over spontane kramp gedurende de dag dienst als secundaire effect–beoordelingsinstrumenten.

De projectleider en datamanager streefden naar een uniforme beoordeling van centrum tot centrum. Daartoe trainden zij elke hoofdonderzoeker nauwgezet in het op precies dezelfde manier uitvoeren van de klinische beoordelingen.

Het resultaat was een negatief onderzoek; er was geen significant verschil in Ashworth–schaal–scores tussen de groepen. Het aantal krampmeldingen was significant verschillend, maar die informatie mocht van de fda niet worden gepubliceerd, omdat de andere primaire uitkomstmaat negatieve resultaten toonde.

Het bedrijf liep het onderzoek na en trachtte erachter te komen waarom het mislukt was. Hun eerste opmerkelijke bevinding was een variabiliteit in de Ashworth–scores binnen de patiëntengroep met een vaste dosis geneesmiddel. Uiteindelijk bleek dit terug te voeren op het feit dat in veel gevallen het vervolgonderzoek werd uitgevoerd door collega's van de hoofdonderzoeker, die daar vaak slechts minimale training voor hadden gekregen. Daardoor was sprake van aantasting van de uniformiteit van de gegevens.

Een andere belangrijke bevinding was, dat dezelfde onderzoeker het geneesmiddel–gehalte bepaalde én het effectonderzoek uitvoerde. Daardoor was de beoordelaar op de hoogte van de bijwerkingen bij alle proefpersonen en was het onderzoek in principe niet meer blind.

Het Athena–personeel trachtte deze problemen te corrigeren. In de hoop de positieve bevindingen hard te maken, besloten zij de Asworth–schaal en het aantal krampmeldingen als effectmetingen aan te houden, maar de krampmeldingen door de patiënt in een formeel dagboek te laten bijhouden. Bovendien hielden zij nu vast aan een uit twee leden bestaand klinisch team, waarbij arts nr. 1 de geneesmiddeldosis verzorgde en de bijwerkingen optekende en arts nr. 2 de effectmetingen uitvoerde.

Het eindresultaat was: weer een negatief onderzoek. De data werden opnieuw geëvalueerd, waarbij naar voren kwam dat verzuimd was rekening te houden met de farmacokinetische eigenschappen van het geneesmiddel. Men kwam hier achter doordat de spierkramptellingen, evenals daarvoor, een significant verschil bleven vertonen; daar die tellingen een 24–uursperiode betroffen, was hun verandering onafhankelijk van het farmacokinetisch profiel van een afzonderlijke dosis geneesmiddel.

Om dit probleem aan te pakken, werd besloten een korter durend onderzoek te verrichten bij patiënten met een stabiele hypertonie, en werden als proefpersonen voor het onderzoek chronische sci–patiënten gekozen. Om de eerdere problemen op te lossen, werd het moment van onderzoek afgestemd op de dosering, om zeker te zijn van adequate plasmaconcentraties van het geneesmiddel. De Ashworth–schaal en het kramp–dagboek werden aangehouden als uitkomstmaten. Ook werd vastgehouden aan het klinische team, bestaande uit twee leden (die tevoren zorgvuldig waren getraind). Deze keer leverde de studie positief resultaat op. Tizanidine is nu een handelsmiddel voor de behandeling van hypertonie en ontwikkelt zich snel tot algemeen toegepast middel ter behandeling van patiënten met overmatige hypertonie of spierkrampklachten.

Met dit verslag is geprobeerd de fundamentele principes te verduidelijken voor de opzet en begeleiding van een geslaagd multicenter clinical trial. De bespreking van het tizanidine–experiment is bedoeld als voorbeeld van een werkelijke situatie, waarin het nodig was de multicenter trial, via zorgvuldig vasthouden aan deze principes, zo te sturen dat deze statistisch bruikbare gegevens op kon leveren.

[98031 – vert. L. Eenkhoorn]

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

 • Mindy Lipson Aisen
  • 1
 • Kimberley Schafer
 1. 1.

Personalised recommendations