Advertisement

Stimulus

, Volume 17, Issue 4, pp 222–225 | Cite as

Herstel van de kinesthesie in de schouder

  • L. Wellington
Article
  • 19 Downloads

Samenvatting

Het vermogen van iemand om een extremiteit in een bepaalde stand te brengen zonder visuele hulp hangt af van de kinesthetische sensibiliteit van die persoon (McCloskey, 1978). De receptoren van dit sensorische systeem worden aangetroffen in de gewrichten, spieren en huid en leveren informatie ten aanzien van de beweging en de stand van elk lichaamsdeel. Een letsel waarbij een of al deze structuren is of zijn betrokken kan de nauwkeurigheid waarmee iemand zijn of haar extremiteit zonder te kijken in een stand kan brengen wijzigen.

kinesthesie, schouder musculus serratus anterior musculus trapezius rotator cuff kinesthesie schouder sensibiliteit, kinesthetische 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • L. Wellington
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations