Advertisement

Stimulus

, Volume 15, Issue 4, pp 193–196 | Cite as

Hoe sterk is het ligamentum cruciatum anterius bij extensie na reconstructie?

  • Jeffrey Boyle
  • Andrew Chapman
Article
  • 26 Downloads

Samenvatting

De verminderde gemiddelde kracht (vgk), de krachtpiek (kp) en de hoek van de krachtpiek (hkp) van de extensiemusculatuur van de knie bij proefpersonen met een reconstructief transplantaat van het lig. cruciatum anterius met de patellaire pees werden vergeleken met niet-geopereerde extremiteiten twee tot vier jaar na de operatie.

knie anatomie reconstructie lig. cruciatum anterius chirurgie dynamometer isokinetische test letsel knie reconstructie ligamentum cruciatum anterius musculus quadriceps femoris quadricepskracht reconstructie lig. cruciatum anterius knie spieren 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • Jeffrey Boyle
    • 1
  • Andrew Chapman
  1. 1.

Personalised recommendations