Advertisement

Stimulus

, Volume 15, Issue 2, pp 122–123 | Cite as

Startpunten van elektromyografische activiteit in de M. vastus medialis obliquus en M. vastus lateralis bij proefpersonen met en zonder patellofemorale pijn

  • Gregory M. Karst
  • Gilbert M. Willett
Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Achtergrond en doel. De meeste onderzoekers zijn het erover eens dat het niet goed ‘sporen’ van de patella een belangrijke factor is bij het patellofemorale pijnsyndroom (pfps). Als mogelijke oorzaak van dit slechte sporen wordt door veel auteurs een inadequate neurale controle van de M. quadratus femoris genoemd. De M. vastus lateralis (vl) zou tijdens extensie van de knie sterker en/of vroeger worden geactiveerd dan de M. vastus medialis obliquus (vmo), waardoor de patella meer naar lateraal wordt getrokken.

patellofemorale pijn emg pijn knie musculus quadratus femoris musculus vastus lateralis musculus vastus medialis obliquus patellofemorale pijn patellofemorale pijn 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • Gregory M. Karst
    • 1
  • Gilbert M. Willett
  1. 1.

Personalised recommendations