Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 31, Issue 6, pp 278–282 | Cite as

Waarom zouden psychiaters eigenlijk psychotherapeut worden?

  • M. M. Thunnissen
Artikelen
  • 41 Downloads

Abstract

Een gedegen, evidence basedtheoretische en praktische opleiding in de psychotherapie is een noodzaak voor psychiaters. Hoewel een opleiding in de verschillende psychotherapeutische referentiekaders geen vereiste is, is inzicht in deze theoretische kaders van belang voor de indicatiestelling voor psychotherapie. In dit artikel worden de huidige opleidingseisen betreffende de psychotherapie in de opleiding voor psychiaters gepresenteerd en geïllustreerd aan de hand van twee verschillende opleidingsmodellen.

Notes

Literatuur

  1. NVvP. (2005). Herziene profielschets psychiater. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.Google Scholar
  2. Hengeveld, M. (2005). Alweer nieuwe opleidingseisen. Redactioneel. Tijdschrift voor Psychiatrie, 47, 59-61.Google Scholar
  3. Hoenderboom, A. (2001). Hoe psychiaters psychotherapie leren; een inventarisatie binnen A-opleidingen psychiatrie. Eindreferaat in het kader van de opleiding tot psychiater. Ongepubliceerd manuscript, Holten.Google Scholar
  4. Siegel, D.J. (2001). Toward an interpersonal neurobiology of the developing mind: Attachment relationships, ‘mindsight’ and neural integration. Infant Mental Health Journal. 22,67-96CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • M. M. Thunnissen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations