Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 31, Issue 5, pp 252–253 | Cite as

M. Arendsen Hein (2004). Psychodrama en transactionele analyse. Inzicht door (trans)actie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 208 pp., €27,50

  • Frits van Hest
Gelezen
  • 154 Downloads

Samenvatting

Dit boek is het tweede deel in de serie ‘Groepspraktijk’ van uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum. In feite bestaat het boek uit drie verschillende delen. In de hoofdstukken I tot en met IV worden theorie en methode van het psychodrama en van de transactionele analyse beschreven. Hoofdstukken V tot en met X bevatten informatie over specifieke gebieden, technieken, problemen en domeinen van het psychodrama. Het laatste hoofdstuk gaat over psychodrama in het bedrijfsleven.

Literatuur

  1. Berne, E. (1976). Transactionele Analyse in de psychotherapie. Een methode voor individuele en sociale psychologie. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Frits van Hest
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations