Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 31, Issue 4, pp 210–212 | Cite as

God zal voor me zorgen. Studiedag Pharos. Utrecht, 9 december 2004

  • Ton Haans
Gehoord

Samenvatting

Daar zit je dan, als empathisch atheïst, temidden van een aantal gelovigen en agnosten in Utrecht in een Roomse schuilkerk uit de 18e eeuw. Profeten en hogepriesters kijken vermanend op de aanwezigen neer; goddelijke symbolen en spreuken sporen hen aan des Heeren wegen te volgen. Wat enige eeuwen geleden de katholieke kerk in de Nederlanden was, is nu de islam: een grote minderheidsgodsdienst die haar erediensten kan uitvoeren, als hij zich maar aanpast en ervoor zorgt niet te veel op te vallen.

Literatuur

  1. Engelhard, D. (2004). Samenvatting resultaten onderzoek religieuze coping van vluchtelingen met betrekking tot gezondheidsproblemen (concept intern rapport). Utrecht: Pharos.Google Scholar
  2. Engelhard, D. & Goorts, I. (2005). God zal voor mij zorgen. Religieuze coping van vluchtelingen. Utrecht: Pharos.Google Scholar
  3. Verlinden, A. (1999). Het ongewone alledaagse. Over zwarte katten, horoscopen, miraculeuze genezingen. Leuven: Acco.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Ton Haans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations