Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 30, Issue 4, pp 137–138 | Cite as

Inleiding

  • Jan Jaspers
Inleiding
  • 6 Downloads

Samenvatting

De commotie rond de opheffing van het register psychotherapeut duurt voort. De beoogde doorstroom van psychotherapeuten naar het register klinisch psycholoog houdt op dit moment (ik schrijf deze inleiding eind april) de gemoederen bezig. De stand van zaken staat beschreven in de Nieuwsbrief van de Sector G(ezondheidszorg) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), die is bijgevoegd in het aprilnummer van De Psycholoog.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Jan Jaspers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations