Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 30, Issue 3, pp 124–125 | Cite as

Frank van Ree (red.) (2003). GGZ en levensbeschouwing. Psychiatrische hulp aan Nederlanders en Medelanders. Lisse: Swets & Zeitlinger. 282 pp., € 22,-

  • Corry van Straten
Gelezen
  • 59 Downloads

Samenvatting

Dit boek bevat een breed opgezette verzameling van modellen, theorieën en praktijkverhalen over de relatie GGZ en levensbeschouwing. Alle auteurs zijn het roerend met elkaar eens dat er een verband moet zijn tussen de mens die lijdt aan psychische en psychiatrische problematiek en de levensbeschouwing die hij of zij aanhangt. Zingeving en religie blijken een rol te spelen in het hanteren van psychische en psychiatrische handicaps.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Corry van Straten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations