Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 27, Issue 6, pp 185–200 | Cite as

Microprocesdiagnostiek als leidraad voor procesdirectieve interventies in cliëntgerichte psychotherapie

Article

Abstract

In dit artikel wordt een microprocesdiagnostisch raamwerk voorgesteld waarin interventievormen een plaats krijgen in functie van hun specifieke beleving-faciliterende doelstellingen en uitwerkingen. Dit raamwerk is een verdere uitwerking van de microprocesdiagnostische benadering van Greenberg, Rice en Elliott en gaat uit van een op Gendlin geïnspireerde visie op microprocessen in een ervaringsgericht exploratieproces. Centraal in deze benadering is het differentieel richten van de aandacht op en vervolgens faciliteren van het op elk moment meest helpende microproces. We beschrijven verschillende interventievormen die elk van deze subprocessen proberen te bevorderen en illustreren deze werkwijze met transcriptmateriaal.

Literatuur

 1. Balen, R. van (1991). Theorie van de persoonlijkheidsverandering. In J.C.A.G. Swildens, O. de Haas, G. Lietaer & R. Van Balen (Red.), Leerboek Gesprekstherapie. De cliëntgerichte benadering (pp. 139-167). Amersfoort/Leuven: Acco.Google Scholar
 2. Bloemsma, F. (1999). Evalueren als therapeutische interventie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 25, pp. 162-177.CrossRefGoogle Scholar
 3. Bloemsma, F. (2001). Procesgerichte diagnostiek. Diagnosticeren, indiceren en therapie ontwerpen vanuit een cliëntgericht kader. Tijdschrift voor Psychotherapie, 27, pp. 105-128.CrossRefGoogle Scholar
 4. Bohart, A.C., & Greenberg, L.S. (1997). Empathy Reconsidered. New Directions in Psychotherapy. Washington, DC: APA.CrossRefGoogle Scholar
 5. Depestele, F. (1995a). Het lichaam voor de ‘gevoelde zin’. In G. Lietaer en M. van Kalmthout (red.), Praktijkboek gesprekstherapie(pp. 109-129). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 6. Depestele, R. (1995b). Inleiding in het werk van Gendlin. Tijdschrift voor Psychotherapie, 21, pp. 349-370.Google Scholar
 7. Depestele, F. (1997). Over grenzen en aanverwante problemen van de cliëntgerichte psychotherapie. Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 35, pp. 33-64.Google Scholar
 8. Elliott, R., Davis K.L., & Slatick, E. (1998). Process-Experiential Therapy for Posttraumatic Stress Difficulties. In S.L. Greenberg, J.C. Watson en G. Lietaer (Eds.), Handbook of Experiential Psychotherapy (pp. 249-271). New York/London: The Guilford Press.Google Scholar
 9. Gendlin, E.T. (1970). A theory of personality change. In J.T. Hart en T.H. Tomlinson (Eds.), New directions in client-centered therapy (pp. 129-174). Boston: Houghton Mifflin.Google Scholar
 10. Gendlin, E.T. (1981). Focussen. Haarlem: De Toorts.Google Scholar
 11. Gendlin, E.T. (1996). Focusing-oriented Psychotherapy. A Manual of the Experiential Method. New York: The Guilford Press.Google Scholar
 12. Greenberg, L.S., Rice, L.N., & Elliott, R. (1993). Facilitating Emotional Change: The Moment-by-Moment Process. New York/London: Guilford.Google Scholar
 13. Greenberg, S.L., Watson, J.C., & Lietaer, G. (1998). Handbook of Experiential Psychotherapy. New York/London: The Guilford Press.Google Scholar
 14. Leijssen, M. (1991). Focusing in therapie. In J.C.A.G. Swildens, O. de Haas, G. Lietaer en R. Van Balen (red.), Leerboek gesprekstherapie. De cliëntgerichte benadering (pp. 119-221). Amersfoort/Leuven: Acco.Google Scholar
 15. Leijssen, M. (1995). Gids voor Gesprekstherapie. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 16. Lietaer, G., & Kalmthout, M. van (1995). Praktijkboek gesprekstherapie. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 17. Prouty, G. (1998). Pre-Therapy and Pre-Symbolic Experiencing. Evolutions in person-centered experiential approaches to psychotic experience (pp. 388-409). In S.L. Greenberg, J.C. Watson en G. Lietaer (Eds.), Handbook of Experiential Psychotherapy (pp. 249-271). New York/London: The Guilford Press.Google Scholar
 18. Rice, L.N. (1974). The evocative function of the therapist. In D.A. Wexler en L.N. Rice (Eds.), Innovations in client-centered therapy (pp. 211-246). New York: Wiley & Son.Google Scholar
 19. Rice, L.N. (1983). The relationship in client-centered therapy. In N.J. Lambert (Ed.), Psychotherapy and patient relationship (pp. 36-60). Homewood: Dow Jones-Irwin.Google Scholar
 20. Sachse, R. (1990a). Mikro-Prozebanalysen der Therapeut-Klient-Interaction: Manual für formale, inhaltliche und Bearbeitungs-Analyse von Klienten- und Therapeuten Auberungen (FINBE-System). Bochum: Ruhr-Universität.Google Scholar
 21. Sachse, R. (1990b). Concrete interventions are crucial: The influence of the therapist's processing proposals on the client's interpersonal exploration in client-centered therapy. In G. Lietaer, J. Rombouts en R. Van Balen (Eds.), Client-centered and experiential psychotherapy in the Nineties (pp. 295-308). Leuven: Leuven University Press.Google Scholar
 22. Sachse, R. (1995). Der Psychosomatische Klient in der Praxis. Stuttgart: Kohlhammer.Google Scholar
 23. Sachse, R. (1997). Persönlichkeitsstöringen. Interaktionsstöringen im Therapieprozeb. Göttingen: Hogrefe.Google Scholar
 24. Swildens, J.C.A.G. (1988). Procesgerichte gesprekstherapie. Inleiding tot een gedifferentieerde toepassing van de cliëntgerichte beginselen bij de behandeling van psychische stoornissen. Leuven/Amersfoort: Acco/de Horstink.Google Scholar
 25. Swildens, J.C.A.G., Haas, O. de, Lietaer, G., & Van Balen, R. (1991). Leerboek gesprekstherapie. De cliëntgerichte benadering. Amersfoort/Leuven: Acco.Google Scholar
 26. Toukmanian, S.G. (1990). A schema-based information processing perspective on client change in experiential psychotherapy. In G. Lietaer, J. Rombauts en R. Van Balen (Eds.), Client-centered and experiential psychotherapy in the nineties (pp. 309-326). Leuven: Universitaire Pers Leuven.Google Scholar
 27. Vanaerschot, G. (1993). Empathy as Releasing Several Micro-Processes in the Client. In D. Brazier (Ed.), Beyond Carl Rogers. Towards a Psychotherapy for the 21st Century (pp. 47-72). London: Constable.Google Scholar
 28. Vanaerschot, G. (1995). Empathische resonantie als bron van belevingsbevorderend interveniëren. In G. Lietaer en M. van Kalmthout (red.), Praktijkboek gesprekstherapie (pp. 51-68). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 29. Vanaerschot, G. (1997). Plaats en betekenis van de empathische interactie in belevingsgerichte psychotherapie. Theoretische en empirische exploratie. Niet-uitgegeven doctoraatsproefschrift.Google Scholar
 30. Vanaerschot, G. (1998). Empathische interventies. In R.W. Trijsburg, S. Colijn, E.C.A. Collumbien en G. Lietaer (red.), Handboek Integratieve Psychotherapie. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.Google Scholar
 31. Vanaerschot, G., & R. van Balen, (1991). Empathie. In J.C.A.G. Swildens, O. de Haas, G. Lietaer en R. Van Balen (red.), Leerboek gesprekstherapie. De cliëntgerichte benadering (pp. 93-137). Amersfoort/Leuven: Acco.Google Scholar
 32. Vanaerschot, G. (in druk). Cliëntgerichte psychotherapie bij slachtoffers van seksueel misbruik. In N. Nicolai (red.), Psychotherapie na seksueel misbruik. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 33. Werde, D. van (1989). Restauratie van het psychologisch contact bij acute psychose: een toepassing van Prouty's Pre-Therapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 15, 271-279.Google Scholar
 34. Werde, D. van (1995). Contact-faciliterend werk op een afdeling psychosenzorg. Een vertaling van Prouty's Pre-Therapie. In G. Lietaer & M. van Kalmthout (red.), Praktijkboek gesprekstherapie (pp. 178-187). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 35. Wexler, D.A. (1974). A cognitive theory of experiencing, self-actualization, and therapeutic process. In D.A. Wexler en L.N. Rice (Eds.), Innovations in client-centered therapy (pp. 211-246). New York: Wiley & Son.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations